Biuletyn Informacji Publicznej

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku

Dyrektor MGOPS w Czersku w dniu 27 marca 2020 roku wydał zarządzenie w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej "COVID-19"

Zarządzenie 13.2020.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej "COVID-19" Dyrektor MGOPS w Czersku wprowadza Regulamin stosowania przez pracowników pracy zdalnej

Zarządzenie Dyrektora Nr 9.2020.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku informuje, że utworzono rachunek o nazwie NAWAŁNICA W GMINIE CZERSK, na który można dokonywać darowizn dla poszkodowanych.

BS Skórcz: 06 8342 0009 5000 2559 2000 0009

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Nowe kryteria do pomocy społecznej

zmiana kryteriów od października 2015

 ZMIANA KRYTERIÓW DOCHODOWYCH W POMOCY SPOŁECZNEJ, treść Rozporządzenia poniżej:

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 11 lipca 2018 r.
w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
Na podstawie art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 i 1985 oraz z 2018 r. poz. 650 i 700) zarządza się, co następuje:

§  1.  Ustala się następujące zweryfikowane kryteria dochodowe, kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz kwotę dochodu z 1 ha przeliczeniowego:

1) kryteria dochodowe:

a) dla osoby samotnie gospodarującej - w wysokości 701 zł,
b) dla osoby w rodzinie - w wysokości 528 zł;

2) kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:

a) kwotę stanowiącą podstawę ustalenia wysokości pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej - w wysokości 1763 zł,
b) minimalną kwotę świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771) - w wysokości 647 zł,
c) maksymalną kwotę świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach - w wysokości 1376 zł,
d) maksymalną kwotę zasiłku stałego - w wysokości 645 zł;
3) kwotę dochodu z 1 ha przeliczeniowego - w wysokości 308 zł.
§  2.  Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. poz. 1058).
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 r.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:3569
Treść wprowadził(a): Grada Katarzyna, 2020-03-30 14:36:39
Treść wytworzył(a): Katarzyna Grada, 2012-09-05 11:21:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2020-03-19 16:12:47